RAFFAY DÁVID:
Karinty Frigyes
Karinthy Frigyes jegyzetel

•  KARINTHY FRIGYES

2005, bronz, 35cm